Kiểm Toán Nội Bộ Trong Doanh Nghiệp Là Gì


Kiểm toán nội bộ là gì ?

 

Kiểm toán nội bộ, đảm bảo khách quan, độc lập và hoạt động tư vấn thiết kế để tăng thêm giá trị và cải thiện hoạt động của một tổ chức. Nó giúp một tổ chức hoàn thành mục tiêu của mình bằng cách mang lại một phương pháp tiếp cận có hệ thống xử lý kỷ luật để đánh giá và nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro, kiểm soát, và các quá trình quản trị.

 


Kiểm Toán Nội Bộ Trong Doanh Nghiệp Là Gì ?

 

Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp là một hoạt động tư vấn và đảm bảo độc lập và khách quan được thiết lập nhằm gia tăng giá trị và hoàn thiện hoạt động của doanh nghiệp. Kiểm toán nội bộ áp dụng một phương pháp kiểm toán chuẩn mực và có hệ thống để đánh giá và nâng cao hiệu quả của công tác quản lý rủi ro, kiểm soát và quản trị doanh nghiệp (Theo IIA).

Dịch vụ trước đây

  • logo iso

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký

  • aba
  • Kế toán chuyên nghiệp
  • Kiểm toán
  • Thuế
  • Tư vấn
  • Gia Cát VIP
  • Đào tạo